I. ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem wydarzenia The Color Run jest firma One Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  z siedzibą w Warszawie, 00-729 Warszawa, Kierbedzia 4/321, NIP 521-36- 86-018, REGON 360456764, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000536537 (zwana dalej „Organizatorem”), która posiada wyłączność na organizowanie imprez The Color Run w Polsce.

II. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
 2. Popularyzacja i promocja sportu, zwłaszcza biegania, jako dobrego i zdrowego sposobu na spędzanie czasu wolnego.
 3. Promocja miast, w których The Color Run ma miejsce.
 4. Wspieranie wybranych celów charytatywnych.
 5. Promocja sponsorów i partnerów The Color Run.

 

 • III. TERMIN I MIEJSCE
   
 1. Informacja odnośnie miasta i dnia imprezy w poszczególnych miastach będzie podana na stronie thecolorrun.pl minimum dwa miesiące przed każdą imprezą.
 2. Dokładne miejsca i godziny wydarzenia będą ogłaszane co najmniej dwa tygodnie przed daną imprezą na thecolorrun.pl
 3. Wydarzenie The Color Run obejmuje 5 km bieg, po którym odbędzie się festiwal kolorów i muzyki.
 4. Na każdym kilometrze trasy (1,2,3 i 4) znajdować się będzie Kolorowa Stacja, na której proszek w danym kolorze (będący naturalnie zabarwioną skrobią kukurydzianą) będzie rozsypywany na uczestników biegu (szczegółowy opis na thecolorrun.pl).

IV. POMIAR CZASU I ROZPOCZĘCIE BIEGU 

 1. Podczas biegu The Color Run nie obowiązuje pomiar czasu.
 2. Uczestnicy ustawieni na starcie będą rozpoczynali bieg w grupach liczących od ok. 500 do ok. 1000 osób w 2-5- minutowych odstępach czasowych. Dokładny sposób rozpoczynania biegu będzie uzależniony od organizacji trasy w danym mieście.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje swój numer startowy w kolorze odpowiadającym godzinie startu wybranej podczas rejestracji.

V. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie znajdował się w strefie finiszu.

VI.  UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty i mogą brać w niej udział osoby w każdym wieku.
 2. Osoby poniżej 10 roku życia mogą bezpłatnie brać udział w imprezie (bez uiszczania opłaty startowej), jednak nie przysługuje im prawo do otrzymania pakietu startowego. Każde dziecko musi być zarejestrowane na wydarzenie wraz z rodzicami.
 3. Każdy uczestnik poniżej 10 roku życia musi posiadać pisemną zgodę na udział udzieloną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Osoby do 13. roku życia włącznie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W przypadku, jeśli osoba ta nie będzie opiekunem prawnym małoletniego uczestnika, niezbędne będzie okazanie podczas Dnia Odbioru podpisanej przez opiekuna prawnego małoletniego zgody na jego udział w imprezie pod opieką wskazanej Osoba, która musi być uczestnikiem Imprezy.
 5. Osoby między 14. i 18. rokiem życia mogą dokonać rezerwacji i uczestniczyć w imprezie samodzielnie pod warunkiem, że podpisana przez ich opiekuna prawnego zgoda na uczestnictwo w The Color Run zostanie okazana w Dniu Odbioru.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zarejestrują lub wyrażą zgodę na uczestnictwo osoby poniżej 18. roku życia ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo takiej osoby w wydarzeniu i tym samym zwalniają Organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia.
 7. Wzór zgody do podpisania przez opiekuna prawnego znajduje się w linku zamieszczonym w przesłanym e-mailu potwierdzającym rejestrację.
 8. Po dokonaniu rezerwacji na The Color Run, każdemu uczestnikowi zostanie przyznana koszulka i numer startowy, który wraz z koszulką umożliwi wstęp na wydarzenie. Organizator nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie koszulki będą w odpowiednim rozmiarze, jednak Organizator dokona wszelkich starań, aby dobrane rozmiary były jak najodpowiedniejsze.
 9. Numeru startowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej nie można przekazać innej osobie.
 10. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest posiadanie przez uczestnika w pełni widocznego numeru startowego, jak również posiadanie założonej koszulki The Color Run (z wyjątkiem dzieci do roku życia, które uczestniczą w wydarzeniu bezpłatnie).
 11. Z zastrzeżeniem odrębności wynikających z § VIII niniejszego Regulaminu , w celu odebrania pakietu startowego, każdy uczestnik musi udać się do punktu odbioru pakietów. Punkt odbioru pakietów będzie dostępny co najmniej na tydzień przed wydarzeniem w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. Powyższa informacja zostanie przesłana do wszystkich uczestników minimum dwa tygodnie przed terminem imprezy w każdym z miast.

 

 • VII. ZGŁOSZENIA
 1. Udział w wydarzeniu oraz rejestracja uczestnictwa podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu, a wszystkie formalności z tym związane muszą zostać spełnione.
 2. Liczba uczestników każdej z imprez The Color Run zostanie określona przez Organizatora przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i jakości wydarzenia. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa Organizator może ustalić limit uczestników dla każdego z miast w zależności od możliwości organizacyjnych danego miejsca.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są online, na oficjalnej stronie www.thecolorrun.pl.
 4. System rejestracji obejmuje kilka etapów, podczas których uczestnicy muszą podać wszystkie wymagane informacje oraz dokonać płatności. Po dokonaniu płatności, rejestracja zostanie zweryfikowana i w ciągu 24 godzin uczestnikowi zostanie przesłany bilet elektroniczny na adres e-mail podany podczas rejestracji. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym bilet@thecolorrun.com
 5. Możliwe jest dokonanie rejestracji indywidualnej lub grupowej w przypadku co najmniej 4 osób (maksymalna liczba uczestników dla grupy nie jest określona).
 6. Bilet elektroniczny będzie niezbędny do odbioru pakietu startowego w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora dwa tygodnie przed datą wydarzenia.
 7. Ogłoszenie o możliwości odbioru pakietu zostanie przesłane e-mailem do wszystkich uczestników indywidualnych i Kapitanów Zespołów oraz zamieszczone na oficjalnej stronie wydarzenia www.thecolorrun.pl
 8. W punkcie odbioru pakietów dane z biletu elektronicznego uczestników indywidualnych podlegają weryfikacji w oparciu o dowód tożsamości lub paszport.
 9. Z zastrzeżeniem odrębności wynikających z § VIII niniejszego Regulaminu, Uczestnik otrzyma pakiet startowy The Color Run wraz z numerem startowym umożliwiającym wstęp na wydarzenie wyłącznie po okazaniu biletu elektronicznego, dowodu tożsamości/paszportu, oświadczenia zdrowotnego oraz w wypadku, o którym mowa w art. VI ust. 3 – podpisanej zgody opiekuna prawnego.

 

VIII. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW

 1. Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w imprezie Zespołu liczącego minimum cztery osoby w wieku co najmniej 10 lat – posiadające minimum podstawowy pakiet startowy.
 2. Zgłoszenia Zespołu dokonuje Kapitan, podając w zgłoszeniu dane wszystkich członków Zespołu.
 3. Kapitanem Zespołu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Kapitan dokonując zgłoszenia oświadcza, że podane przez niego dane osobowe wszystkich członków Zespołu są prawdziwe.
 5. Kapitan podlega odpowiedzialności prawnej za podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych .
 6. W przypadku rejestracji osoby poniżej 18. roku życia włącznie jako członka Zespołu, Kapitan zobowiązany jest okazać w Dniu Odbioru zgodę na uczestnictwo małoletniego w imprezie w ramach Zespołu zgłoszonego przez wymienionego z imienia i nazwiska Kapitana podpisaną przez opiekuna prawnego danego małoletniego.
 7. Pakiety startowe dla członków Zespołu będą wydawane wyłącznie Kapitanowi danego Zespołu. Do odebrania pakietów startowych Kapitan musi okazać: bilet elektroniczny, swój dowód osobisty/ paszport, oświadczenia zdrowotne każdego uczestnika oraz w wypadku niepełnoletnich Członków zespołu zgodę, o której mowa w art. VI ust. 3,, z uwzględnieniem danych wynikających z ust. 6 powyżej.
 8. Kapitan zgłaszający Zespół ponosi odpowiedzialność za niepełnoletnich członków Zespołu w trakcie trwania imprezy.

 

IX. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik The Color Run ponosi koszty opłaty startowej.
 2. Szczegółowe opłaty zostaną podane na stronie internetowej thecolorrun.pl przed rozpoczęciem rejestracji na poszczególne Imprezy.
 3. Organizator może wprowadzić różne zniżki dla poszczególnych grup uczestników.
 4. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej przez system t-pay.com dostępny podczas rezerwacji na stronie The Color Run Wybierając płatność za pomocą t-pay.com należy wyrazić zgodę na warunki t-pay.com
 5. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT na adres e-mail podany przy rejestracji.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odwołania imprezy The Color Run z powodów niezależnych od Organizatora lub sponsorów, w tym trudnych warunków pogodowych lub blokady rządowej, lub też z powodu innej siły wyższej, opłata wpisowa nie będzie podlegała zwrotowi.
 8. W przypadku przeniesienia wydarzenia The Color Run na inny termin z innych powodów niż wskazane w 7, jeżeli:
  a) nowy termin odpowiada uczestnikowi, automatycznie nastąpi rejestracja uczestnika na kolejne wydarzenie organizowane przez Organizatora;
  b) nowy termin nie odpowiada uczestnikowi, wniesiona opłata zostanie mu zwrócona.
 9. W przypadku odwołania wydarzenia z powodów, niezwiązanych z warunkami ujętymi w pkt. 7 powyżej, za które wyłączną winę ponosi organizator, nastąpi pełen zwrot opłaty wpisowej. Na e-mail zarejestrowanej osoby zostanie wówczas przesłane potwierdzenie dokonania zwrotu opłaty.
 10. W przypadku, gdy inne nieprzewidziane warunki zostaną uznane przez Organizatora, miasto lub inną prawomocną instytucję za potencjalnie niebezpieczne dla uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu rozpoczęcia imprezy lub jej odwołania. Odwołanie imprezy może nastąpić zarówno przed jej rozpoczęciem, jak i w dowolnym momencie jej trwania. W takim przypadku odwołanie imprezy nie skutkuje zwrotem opłaty

 

X. OCHRONA WIZERUNKU

 1. Zezwala się uczestnikom na fotografowanie i filmowanie imprezy pod warunkiem, że fotografie/nagrania te nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.
 2. Wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatora oraz dziennikarzy w celu późniejszego wykorzystania jako promocja Organizatora i wydarzenia. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie użycie na całym świecie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video na następujących polach eksploatacji:
  a. nagrywanie i powielanie utrwalonego wizerunku za pomocą powszechnie stosowanych
  b. rozpowszechnianie i powielanie utrwalonego wizerunku w dowolnej formie,
  c. kopiowanie utrwalonego wizerunku do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej,
  d. zamieszczanie i publikowanie utrwalonego wizerunku na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach.
  e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie utrwalonego wizerunku, jak również upublicznianie go w formie dostępnej dla każdego w każdym miejscu i w każdym czasie,
  f. emisja utrwalonego wizerunku w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  g. publikowanie fotografii z wizerunkiem uczestników wykonanych podczas wydarzenia.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępniania (w tym kopiowania) sponsorom i oficjalnym partnerom wszystkich fotografii i zapisów video celem promocji sponsorów i oficjalnych partnerów w kontekście ich uczestnictwa w The Color Run.

 

XI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Bezpieczeństwo podczas imprezy zapewnia wynajęty w tym celu podmiot zewnętrzny.
 2. W przypadku konieczności podjęcia interwencji przez ochronę, za podejmowane czynności odpowiada Organizator wraz z wyznaczoną przez siebie osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa.
 3. Ochrona jest w stałym kontakcie ze służbami lokalnej Policji, która również zapewnia obecność swoich jednostek podczas imprezy.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać porządku publicznego, stosować się do wszelkich instrukcji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz szanować pozostałych uczestników The Color Run w przeciwnym razie Organizatorowi będzie przysługiwało prawo do odmówienia takiej osobie uczestnictwa w The Color Run. Organizator będzie uprawniony do usunięcia z imprezy The Color Run każdego uczestnika, który w jakikolwiek sposób zakłóca porządek publiczny, przeszkadza w organizacji The Color Run lub łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które nie są uczestnikami Biegu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników podczas The Color Run
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dokonane przez uczestników podczas uczestnictwa w The Color Run, jak również nie ponosi odpowiedzialności za naprawę takich szkód.

 

 • XII. ZADANIA PODWYKONAWCÓW, SPONSORÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW
 1. Ze względu na konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji oferty wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrudnienia firm, które zapewnią montaż sprzętów oraz nadzór nad przeprowadzeniem czynności z ich wykorzystaniem.
 2. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za dostarczone sprzęty oraz zapewniają właściwe przeprowadzenie czynności z wykorzystaniem tych sprzętów we wskazanym czasie.
 3. Sponsorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania promocyjne podejmowane na swoją rzecz podczas imprezy.
 4. Sprzedawcy są wyłącznie odpowiedzialni za produkty, które sprzedają.

 

 • XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Podczas biegu każdy uczestnik musi mieć założoną koszulkę The Color Run oraz przyczepiony, całkowicie widoczny numer uczestnika.
 2. Zabrania się przebywania na wydarzeniu The Color Run bez koszulki The Color Run oraz numeru startowego. Osoby nie posiadające założonej koszulki The Color Run oraz numeru zostaną usunięte z obszaru biegu wyłączonego z ruchu przez obsługę imprezy. Bez zgody Organizatora zabrania się używania podczas The Color Run łyżworolek, wrotek, rowerów, hulajnóg, kijków do nordic walking oraz innych sprzętów. Zabrania się również wstępu z psami na trasę biegu. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za działania osób postronnych, nie będących uczestnikami biegu
 3. Dopuszcza się wstęp wózków dziecięcych.
 4. Na podstawie wewnętrznych specyfikacji podczas The Color Run używana jest skrobia kukurydziana zabarwiona naturalnymi substancjami, która została wcześniej przebadana i otrzymała certyfikat świadczący o jej bezpieczeństwie i braku negatywnego wpływu na zdrowie. Jak w przypadku każdej substancji, zaleca się unikanie kontaktu proszku z oczami oraz ochronę oczu za pomocą okularów lub gogli.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubrudzenie ubrań i wszelkich innych przedmiotów kolorowym proszkiem, który pozostanie na nich po zakończeniu imprezy.
 6. Organizator nie zapewnia depozytu ani innego miejsca przechowania rzeczy i nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy należących do Uczestników.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
 8. Wszelkie decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 9. W przypadku zagrożenia życia uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy przez personel medyczny i paramedyczny oraz na wykonanie innych zabiegów medycznych i transport w bezpieczne miejsce przez służby zapewnione przez Organizatora.
 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto mogą wystąpić inne, niemożliwe obecnie do przewidzenia, czynniki ryzyka.
 11. Organizator przed udziałem w imprezie zaleca dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
 12. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że nie ma medycznych i zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w imprezie.
 13. Każdy uczestnik będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych podczas trwania wydarzenia. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może wydarzyć się podczas imprezy, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 14. Organizator w każdym czasie może zadecydować o odwołaniu poszczególnych elementów wydarzenia, jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna lub inna, lub względy atmosferyczne bądź bezpieczeństwa uniemożliwią jego realizację.
 15. Reklamację dotyczącą kwestii związanych z The Color Run należy przedłożyć Organizatorowi na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: One Life Sp. z o. o. ul. Kierbedzia 4/321, 00-728 Warszawa z dopiskiem “The Color Run – reklamacja” w terminie do 7 dni od daty danego The Color Run (będącego przedmiotem reklamacji). Reklamację należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 16. Fakt dokonania przez uczestnika rejestracji oraz uczestnictwo w The Color Run jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych postanowień.
 17. Organizatorowi The Color Run przysługuje wyłączne prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszych postanowień. Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień zostanie uznane za częściowo lub w pełni nieważne lub niemożliwe do realizacji, reszta postanowień pozostanie w mocy.
 18. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie, o ile nie wpłyną one na uszczuplenie zakresu praw nabytych przez uczestników na mocy niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od daty ich publikacji na stronie www.thecolorrun.pl